De Waardepropositie we think next

Published Oct 07, 20
6 min read

Journey Mapping wethinknext.com

Kwaliteit moet namelijk centraal komen te staan bij het bepalen van de nieuwe te ontwikkelen waardepropositie en moet leiden tot klantloyaliteit. Deze waarde dient voor de klant gerealiseerd te worden en hoeft niet persé gecreëerd te worden rondom een bestaand fysiek product. voorbeeld customer journey. De consument is namelijk niet geïnteresseerd in het fysieke winkelcentrum, maar in de voordelen die een fysiek bezoek aan het winkelcentrum biedt.

Belangrijke vraag hierbij is op welke wijze dit plaats dient te vinden5. 2 - customer journey maken wethinknext.com. KLANTWAARDEN CENTRAAL BINNEN DE NIEUWE KPI’S In het vorige hoofdstuk werd geconcludeerd dat klanttevredenheid één van de belangrijkste KPI‟s voor het nieuwe businessmodel van de winkelvastgoedbelegger dient te zijn. Er lijkt een spanningsveld te bestaan tussen het tevreden krijgen van consumenten, aandeelhouders en retailers.

Zo kan er aan de voorkant gekozen worden om te investeren in de kwaliteit van een winkelcentrum zonder dat er direct opbrengsten tegenover staan. Dit ten gunste van de consumenten en retailers en ten koste van het dividend van de aandeelhouders. Uit onderzoek (Sisodia et al (customer journey maken wethinknext.com)., 2007) bij organisaties naar de waarde die wordt gecreëerd voor deze belanghebbenden bleken de beste bedrijven echter juist te excelleren voor alle betrokkenen.

Uit onderzoeken naar omgevingspsychologie blijkt bovendien dat consumenten meer besteden wanneer zij zich helemaal thuis voelen in een winkelomgeving (in Nozeman et al., 2012). Volledig op de consument afgestemde winkelomgevingen hebben een meerwaarde op bestedingen en bezoekfrequentie. Belevingskwaliteit beïnvloedt de bezoekduur en de bestedingsomvang (Vink, 2012). De strategiemap van de winkelvastgoedbelegger verandert hierdoor.

Wat Is Customer Journey we think next

De NRI (netto huurinkomsten) dient centraal te blijven staan, maar de manier om deze te realiseren verandert. Er is sprake van een kwalitatief en kwantitatief element. Het kwantitatieve element bestaat uit de huur- en overige inkomsten versus de gemaakte kosten. Het kwalitatieve element bestaat uit klanttevredenheid, wat op de langere termijn moet leiden tot een toename van het direct rendement.

Customer Journet wethinknext.comCustomer Journet wethinknext.com

Nieuwe KPI‟s winkelvastgoedbeleggerAls deze KPI‟s gekoppeld worden met operationele activiteiten leidt dit tot de volgende strategiemap. 45Figuur 23. Aangepaste strategiemap winkelvastgoedbelegger5. 3 (wat is een customer journey). FRESHWATCHING SUCCESFACTOREN BUSINESSMODEL Het is ook erg waardevol businessmodellen van ondernemingen uit andere markten en branches de revue te laten passeren (freshwatching). In Appendix 5 staan analyses van een zestal ondernemingen in verschillende branches (retailer / hotelmarkt / vergadermarkt / evenementenmarkt) welke gerelateerd zijn aan de winkelvastgoedmarkt.

Customer Journey Mapping we think nextJourney Map wethinknext.com

Ze hebben een nieuwe onderscheidende waardepropositie ontwikkeld binnen een branches, waar het functioneren van onder druk stond, of hebben nieuw aanbod gecreëerd of zijn al decennia in staat om de consument de juiste waardepropositie aan te blijven bieden (customer journey maken wethinknext.com). De winkelvastgoedmarkt heeft ook te maken met bovenstaande uitdagingen en dient te komen tot een nieuwe waardepropositie in haar businessmodel.

Customer Journet wethinknext.comCustomer Journey Touchpoints

Coolblue (online retailer, welke in toenemende mate fysieke winkels opent) 2. CitizenM (hotelketen, welke het businessmodel in deze traditionele branche drastisch gewijzigd heeft) 3 (customer journey maken wethinknext.com). Seats2Meet (een vergaderformule die vergaderstoelen verhuurt in plaats van zalen)464. customer journey map maken wethinknext. Efteling (van oorsprong een pretpark, wat haar aanbod steeds verder aan het uitbreiden is met o.

Customer Journey Mapping

hotel, bungalowpark, golfbaan, theater, tv-productiebedrijf en recent zelfs winkels) 5. Ajax (Nederlandse profvoetbalclub, welke al decennia lang staat om haar aanvallende manier van spelen) 6. Airbnb (is een online marktplaats voor de verhuur en boeking van privé-accommodaties) Uit de analyse van deze zes businessmodellen komen de volgende twaalf elementen als belangrijkste aspecten naar voren die bruikbaar zijn voor het aan te passen businessmodel van een winkelvastgoedbelegger: Focus op een bepaalde doelgroep en hierbij de juiste waardepropositie creëren in plaats van een niet onderscheidende waardepropositie in algemene zin aanbieden; Middels goed onderzoek komen tot inzichten ten aanzien van de gekozen doelgroep, waaruit blijkt dat bepaalde elementen in de waardepropositie geëlimineerd kunnen worden; Kosten drukken door het aangaan van partnerships en zo ook ontbrekende kennis binnenhalen; De klantwaardering en waardepropositie uitdragen in alle lagen van het bedrijf. customer journey maken wethinknext.com.

Het weghalen van barrières en ergernissen komt de klantloyaliteit ten goede; Continu nieuw aanbod ontwikkelen en mogelijke nieuwe kanalen toevoegen binnen de bestaande waardepropositie om herhalingsbezoek te stimuleren. Dit betekent ook dat er geïnvesteerd dient te worden aan de voorzijde, zonder dat er zicht op (financieel) rendement is; Het product zo optimaal mogelijk richting de consument inzetten, waarbij openingstijden verruimd dienen te worden; Beleving aanbieden voor de gehele familie; Investeren in opleidingen en talent, wat zich op een later moment uitbetaald; Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod wat elkaar anders nooit gevonden had; De klant laten betalen voor daadwerkelijk geleverde prestaties en mogelijk afrekenen op een andere manier; Tenslotte is het geven van curatorschap aan de gebruikers een belangrijk onderdeel van het vergroten van de loyaliteit - customer journey maken wethinknext.com.

AANGEPAST BCM WINKELVASTGOEDBELEGGER Conform de in het rapport doorlopen stappen zijn de eerste drie vragen van onderstaand stappenplan beantwoord (zie Appendix 3 en 4): 1. Inventarisatie van de wereld om het huidige businessmodel heen; 2. SWOT-analyse huidige businessmodel; 3. Inventariseer alternatieve industrieën: welke producten en diensten hebben een andere functie of vorm, maar dienen hetzelfde doel; 4.

Welke nieuwe activiteiten moeten worden toegevoegd om de nieuwe waardepropositie in te vullen? 6. Op welke wijze dient de structuur van het businessmodel aangepast te worden om de nieuwe waardepropositie waar te maken? 7. Welke partners zijn nodig voor het uitvoeren van de activiteiten in het businessmodel? 8. Hoe wordt er waarde gecreëerd voor alle deelnemers binnen het businessmodel?479.

Customer Journey Mapping we think next

Het nieuwe businessmodel controleren, testen en evalueren. De stappen vier tot en met negen worden in dit hoofdstuk op basis van de theoretische analyse beantwoord. Uit § 5. 1. komt naar voren dat op basis van de wijzigingen bij de retailer en consument alle bouwstenen van het BCM aangepast dienen te worden. customer journey maken we think next.

De waardepropositie dient eerst vastgesteld te worden waarna de overige bouwstenen vorm gegeven worden. De KPI‟s uit § 5. 2. en de elementen die vanuit de freshwatching naar voren zijn gekomen, worden meegenomen bij de totstandkoming van de aangepaste bouwstenen van het BCM. Hieronder worden de negen bouwstenen verder uitgewerkt: Klantsegment Daar waar in het oorspronkelijke businessmodel de aandeelhouder en de retailer als klant beschouwd werden, staat nu de consument van het winkelcentrum centraal.

Zoals in § 5. 2. beschreven werd, zal klanttevredenheid uiteindelijk leiden tot betere financiële prestaties. Zoals in het vorige hoofdstuk besproken is er voor een winkelcentrum steeds in mindere mate sprake van een archetype klant. Dit betekent dat er in elk winkelcentrum sprake zal zijn van een ander klantsegment, wat vraagt om een andere waardepropositie.

Waardepropositie De winkelvastgoedbelegger moet samen met de retailers iets extra‟s bieden aan de consument. Services en value for time zijn hierbij van belang. Uitgaande van de hardware (het stenen financiële product) dient de aandacht nu te verschuiven naar de software met als doel het langer laten verblijven van en het opbouwen van een band met de consument.

Customer Journey Voorbeeld wethinknext

Stappen Customer Journey we think nextStappen Customer Journey wethinknext.com

Op basis van de Maslow-piramide en de drie lagen aan klantwaarden (functioneel / emotioneel / sociaal) dient dit in basis als volgt ingevuld te worden:48Figuur 24 - customer journey maken wethinknext.com. Aangepaste Maslow-piramide met klantwaarde en nieuwe waardepropositieUit figuur 24 komt naar voren dat alle klantwaarden van de consument kunnen worden ingevuld binnen een winkelcentrum.

Navigation

Home

Latest Posts

De Waardepropositie we think next

Published Oct 07, 20
6 min read